Helena Essence Whitening Serum Trial Winner List

2022-07-25 16:22
【Helena/HR Essence Whitening Serum】
Yang Hongwei Lin Yan
Zhu Minhui Zheng Mei
Wang Juanjuan Yao Xiaowen
Dehui Lu Min
Zhang Xin Xu Fengjiao
Zou Min Li Xiang
Shen Danying Hu Yue
Li Jingjing Yang Kongyun
Qu Xiaojing Zhao Xingming
Zhang Yanling Wang Yan
Gao Caiping Wei Qian
Liu Xiaoyan Ren Rui
Lang Kai Li Yinghui
Wang Jinping Lu Huimin
Luo Shunjing Ding Yao

Congratulations to the above 30 lucky netizens who won the trial of Helena/HR Essence Whitening Serum , and the prizes will be issued in the near future. I would like to receive the product to users Whitening Essence Helena / HR essence below the published trial experience, of not less than three concurrent one picture microblogging @ Beauty try base and @HR Helena

<< The Ultimate Guide to Facial Serums: Benefits and Uses How to learn photo studio makeup techniques? Where can I learn to become a makeup artist in a photo studio? >>